תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של חברת מיינדטק וואן בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "האתר", בהתאמה). השימוש באתר, רכישת המוצרים וקבלת השירותים על ידי החברה הינם בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון" ו/או "תנאי השימוש"). המשתמש באתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון את כל התנאים המפורטים בתקנון שכן עצם הגלישה באתר על ידי המשתמש מהווה  הסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור, רכישת מוצרים/שירותים באמצעות האתר, מהווה הסכמה מפורשת להוראות התקנון ולתנאי השימוש.

תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים וכן לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

תנאי השימוש והתקנון אינם גורעים מהסכמים נוספים שבין המשתמש לחברה, ובלבד שנעשו בכתב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או שירותים נוספים, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע החברה על הוראות תקנון זה.

החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד הגלישה/רכישת המוצר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS).למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר הינם באחריות המשתמש בלבד.

אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, בחברה ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

כל הזכויות המוקנות לחברה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת לחברה על-פי כל דין.

שימוש במידע המצוי באתר

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית בתכני האתר, הן בבעלות החברה.

המשתמש אינו מורשה לעשות כל שימוש המנוגד לחוק ו/או לתנאי השימוש בתכני האתר, ובין היתר כדלקמן:

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או לשנות כל חלק שהוא מהתכנים.

אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בכולם או בחלקם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהם ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש.

המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש במסגרת המידע שמסר באתר ובפרטי ההתקשרות עמו בעת הרישום לצורך יצירת קשר עמו, לצורך שיפור השירותים ו/או המוצרים, המידע והתכנים שהחברה מציעה ו/או תציע במסגרת השירות למשתמש באופן אישי ו/או לכלל הציבור ו/או לחלק מהמשתמשים בשירות, על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים, אשר מסופקים ע"י החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, העשויים לעניין אותו, לרבות חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, וכן פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. החברה תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע כאמור 1) לכתובת מגוריו או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו 3) לצג הטלפון הסלולרי שלו באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון. בהתאם לא תקום למשתמש טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק הספאם"). אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, יוכל המשתמש להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה וזאת בהתאם לאמור בהוראות חוק הספאם.

המשתמש מביע בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות מהחברה ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק, המשתמש יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה בכל הקשור לחוק הספאם ו/או לכל חיקוק אחר הקיים ו/או אשר יהא בעתיד בהקשר זה.

אבטחת מידע ופרטיות השימוש באתר:

כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע של המשתמש.

החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי  אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

מידע אודות המשתמש נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים, לצרכי הגנה, ולצרכי שיפור וייעול המוצרים ו/או השירותים של החברה. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובפרטי המשתמש, בין היתר, לצורך מטרות אלה.

מובהר בזאת, כי היה והחברה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, או תהיה לחברה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כי אז תהיה רשאית החברה לגלות את הפרטים הללו, אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש.

עוד מובהר, כי החברה תהיה רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהיה החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).

החברה תנקוט אמצעים סבירים לצורך אבטחת המידע, אולם יובהר כי החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והמידע באתר בצורה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים אשר יביאו לחשיפה של מידע שיוצג באתר, או לשיבוש ו/או הפרעות לפעילות האתר ו/או לשגיאות ו/או לתקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתיה ו/או למחשבים של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע מהאתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, ויעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

הגבלת השימוש באתר

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש בשירות ו/או באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה החברה רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה המשתמש בשירות ובאתר, למנוע ממנו גישה לשירות ולאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות ובאתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעת החברה, כי הם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון.

הגבלת אחריות

החברה ו/או מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה ונושאי שמרה בה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או הגלישה באתר ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו.

זכויות קניין רוחני

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני ( "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים ובשירותים המוצעים, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, עיצובים, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, סטטיסטיקות, מחקרים ונתונים, תפריטים, מתכונים, סרטונים, שייכות באופן בלעדי לחברה.

חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רשיון, למכור, להעביר לצד ג' בדרך כלשהי, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, בעל פה, כתב, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של החברה, שם האתר ושם המתחם (DOMAIN).

חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם החברה אישרה זאת, מראש ובכתב.

אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.

רכישת השירותים

המחירים המוצרים אתר הינם כוללים מע"מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק השירותים, כולם או חלקם, בכל עת.

השירות מסופק במשרדי החברה, ברחוב הנחושת 10 תל אביב, בתיאום מראש.

אחריות: רכישת מוצר גמילה מעישון – משתמש שרכש מוצר גמילה מעישון, ולאחר הטיפול הראשון לא נגמל מעישון או חזר לעשן, יהיה זכאי לטיפולים נוספים ללא הגבלה. רכישת מוצר גמילה מפחמימות וסוכרים – משתמש שרכש מוצר גמילה מפחמימות וסוכרים, ולא היה שבע רצון מתוצאות הטיפול הראשון, יהיה זכאי, במשך 12 חודשים מיום הטיפול הראשון, לחזור לעד שלושה טיפולים נוספים בפרק הזמן של 12 חודשים מיום הטיפול הראשון כאמור.

ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן: הואיל ומדובר בעסקת מכר מרחוק, המשתמש יהיה זכאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, אם הגיש לחברה הודעה בכתב על ביטול העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום שליחת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, וזאת בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. באחריות הלקוח לוודא שהחברה קיבלה את הודעתו על ביטול עסקה. הזיכוי יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

אחריות והדין החל

כל הפעילות באתר, לרבות הזמנת שירותים ו/או מוצרים, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ .

שימוש בשם בדוי ו/או פרטים בדויים ו/או כוזבים לרבות התחזות לאדם אחר ו/או גוף אחר, מהווים עבירה פלילית, לכאורה. נגד המשתמשים בפרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כספיים, תדמיתיים ואחרים העלולים להיגרם לחברה ו/או הפניית הפרטים למשטרת ישראל.

מובהר בזה כי טעות בהזנת נתונים כלשהם ע"י המשתמש ו/או כל פרטים אחרים הנדרשים לביצוע פעולה ו/או קבלת שירות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ולחברה לא תהא כל אחריות בגינה.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר.

בנוסף על כל האמור לעיל ולמען הסר ספק, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דבר פרסומת כמשמעה בחוק הספאם. דבר הפרסומת יכול שישלח ישירות ע"י החברה ויכול שישלח ע"י צדדים שלישיים הקשורים בקשר מסחרי עם החברה. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או פיצוי ו/או תובענה מכח חוק הספאם הן כנגד החברה והן כנגד צדדים שלישיים כאמור.

שונות

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, וביחד עם הסכמים ספציפיים שנחתמו מול המשתמש, אם נחתמו, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר.

שום התנהגות על-ידי החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או ההסכם ו/או הדין ו/או כוויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

החברה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי. הודעות שתשלח החברה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש באתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה – אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.